Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Πολιτική») αφορά τις προϋποθέσεις συλλογής, αποθήκευσης και χρήσης των προσωπικών σας στοιχείων από την ανώνυμη εταιρία «Α. ΣΑΓΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «LADY STORE», που εδρεύει στο Αιγάλεω Αττικής, Ιερά Οδός αρ. 247, με ΑΦΜ 082972946 της Δ.Ο.Υ. ΑΙΓΑΛΕΩ με αρ. ΓΕΜΗ 00044246207000, ηλεκτρονική διεύθυνση www.beautrip.gr, τηλέφωνο 210 591173.

Για οποιαδήποτε απορία σας μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Η εταιρία: 

1. Ποιος ο σκοπός της εταιρίας;
Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας, κύριος σκοπός της είναι η εισαγωγή και εμπορία καλλυντικών και συναφών ειδών λιανικώς και χονδρικώς, καθώς και η αισθητική.

2. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;
Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα Πολιτική, αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων είτε ιδιωτών είτε επαγγελματιών, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ΤΚ, τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός ταυτότητας, ΑΦΜ κ.ά., οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν την ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα». 

3. Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;
Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και καταστροφή Προσωπικών Δεδομένων φυσικών προσώπων. 

4. Ποια Δεδομένα σας συλλέγουμε;
Α) Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας και προκειμένου να καταρτιστεί μεταξύ μας σύμβαση πώλησης κινητών πραγμάτων εμπορίας μας, λαμβάνονται τα εξής δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: Όνομα, Επίθετο, Διεύθυνση, Ταχυδρομικός Κώδικας, Επάγγελμα, ΑΦΜ, ΔΟΥ, τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση (email). Β) Κατά την επίσκεψη και πλοήγησή σας στον ιστότοπο της LADY STORE  συλλέγουμε δεδομένα σας επίσης  στη φόρμα επικοινωνίας, ήτοι  τα απαραίτητα στοιχεία που μας δίδετε για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, εφόσον εσείς το επιθυμείτε. 

5. Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας;
Συλλέγουμε τα Δεδομένα σας αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς: (α) της παρεχόμενης υπηρεσίας από την εταιρία και (β) στο πλαίσιο  συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία π.χ. έκδοσης τιμολογίου, απόδειξης λιανικής  κλπ.

6. Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων από την Εταιρεία;
Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται για την εκτέλεση της  σύμβασης πώλησης εμπορευμάτων, εντός του πλαισίου της κείμενης νομοθεσίας. Δεδομένα σας, όπως το Α.Φ.Μ., η Δ.Ο.Υ. και τα στοιχεία τιμολογίων ή αποδείξεων πώλησης,  συλλέγονται και τηρούνται στο πλαίσιο συμμόρφωσης μας με έννομη υποχρέωση που επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. 

7. Χρησιμοποιούνται τα Δεδομένα για άλλους σκοπούς πχ σκοπούς προώθησης προϊόντων ή / και υπηρεσιών;
Όχι, η LADY STORE  δεν χρησιμοποιεί τα Δεδομένα για άλλους σκοπούς. 

8. Ποιοι οι αποδέκτες Δεδομένων Αποδέκτες των Δεδομένων είναι:
(α) η LADY STORE  και το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της εταιρείας, καθώς  και οι συνεργάτες μας, οι οποίοι έχουν δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας, (β) τρίτοι, εφόσον κάτι τέτοιο προκύπτει από τις συμβατικές υποχρεώσεις ή είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασής μας και συγκεκριμένα Δημόσιες Υπηρεσίες ή Ανεξάρτητες Αρχές, εφόσον προκύπτει από διάταξη νόμου ή εισαγγελική παραγγελία ή δικαστική απόφαση/διαταγή. Διαβίβαση Δεδομένων προς οποιονδήποτε τρίτο  δεν πραγματοποιείται.

9. Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι Εκτελούντες την Επεξεργασία σέβονται τα Προσωπικά σας Δεδομένα;
Οι Εκτελούντες έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με τη LADY STORE :  να τηρούν εχεμύθεια,  να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την άδεια της εταιρείας,  να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας,  να συμμορφώνονται με το νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως με τον Κανονισμό GDPR.